Chapter 3: Larawan ng mga Anghel at ng Diyos

“Sa GENESIS 1:26, ganito ang nakasulat, at sinabi ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.” AKING PAG-UNAWA: “Sa talatang ito mapapansin natin na may kasama o mga kasama na pala ang Diyos bago niya lalangin ang tao. At dito naghahayag na magkapareho ang larawan o wangis ng Diyos … More Chapter 3: Larawan ng mga Anghel at ng Diyos

Chapter 6: Ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

“Umpisahan na naman nating suriin kung may sariling pangalan ang Anak at ang Espiritu Santo.” “Sa MATEO 28:19, mababasa natin na noong mamatay ang Panginoon sa krus at nabuhay mula sa mga patay, bago siya umakyat sa langit ay ihinagubilin Niya sa Kanyang mga Apostoles na bautismuhan nila ang sanlibutan sa PANGALAN NG AMA AT … More Chapter 6: Ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo