Final Chapter: Ang Nabuo Kong Paniniwala sa Aking Pagsaliksik

“Para sa akin iisa lamang ang Diyos. Siya lamang ang may pinakamataas na karunungan at pinakamataas na kapangyarihan. Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto at ang Kanyang sarili ay hindi nagiging tao kailanman. Ngunit may Pangalan Siya at may larawan. At ang Kanyang larawan ay larawan ng Tao. Dahil ang tao nang lalangin ng Diyos ay ginaya ng Diyos sa sariling larawan Niya at mga Anghel. Ngunit dahil sa ang tao ay galing lamang sa alabok ng lupa, kaya may limitasyon ang kalikasan (nature) nito. Hindi niya makikita ang mga Espiritu, katulad ng mga Anghel kung ayaw magpakita sa kanya.”

“At lalong hindi niya makikita ang Diyos dahil sa taglay nitong pinakamataas na kapangyarihan… Mamamatay siya kapag makita niya ito.”

“Ngunit noong hindi pa man nagkasala ang tao sa Diyos ay nagplano nang magpakita ang Diyos sa tao at magpakilala ng Kanyang Pangalan, sa paraan na hindi mamamatay ang tao kapag makita nito ang larawan Niya.”

“At ang paraan na ginamit ng Diyos ay ganito, dahil sa ang bunga ng Punong Kahoy ng Buhay lamang ang paraan para maibalik sa tao ang buhay na walang hanggan, kaya Siya na mismo ang kumuha nito at dito Niya inilagay ang lahat na kailangan ng tao para maibalik sa tao ang buhay na walang hanggan.”

“Ginawa Niya itong Tao. At sa taong ito, hinayag Niya ang Kanyang itsura at Pangalan. Malaking pagkakaiba nito kaysa una Niyang nilalang na tao (Si Adan). Ang una Niyang nilalang na tao ay galing sa alabok ng lupa. Samantala ito, Siya ay galing sa Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay. Si Adan ay ginaya lamang ng Diyos sa larawan at anyo nila ng mga Anghel. Ibig sabihin ginaya man siya sa larawan at anyo ng Diyos, ang Diyos at mga Anghel sa kabila nang magkapareho ng anyo at larawan ay magkaiba naman ang itsura. At kaya ko nalaman, dahil ayon sa Biblia may kanya-kanya silang Pangalan.”

“May Miguel, may Gabriel. Kaya hindi magkapareho ang mga itsura nila. Dahil may kanya-kanya silang Identity – katulad sa atin. Kaya si Adan ay hindi itsura ng Diyos.”

“Ngunit itong tao na galing sa Bunga ng Kahoy ng Buhay, ay itsura ng Diyos sa laman. Dahil ayon sa Biblia, Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita.”

“Ngayon, kung ikumpara mo sila ni Adan ay parang ganito ang sistema. Halimbawa kung si Adan ay idenrowing lamang ng Diyos at ang pinagkopyahan ng Diyos ay larawan Niya at mga Anghel, Siya ay iba. Hindi Siya idenrowing  ng Diyos, kundi litrato Siya mismo ng Diyos.”

“Kung bakit ginawa ito ng Diyos, una ay para maihayag Niya sa tao ang Kanyang Pangalan at larawan sa paraan na hindi mamamatay ang tao kapag makita ang larawan Niya. Dahil ito ay sa kalagayan rin ng tao. Pangalawa, kapag pinaniwalaan ng tao ito ay direktang naniniwala ang tao sa Kanya, dahil litrato Niya ito. Kaya hindi maliligaw ang tao, dahil ang litrato Niya at Siya ay iisa. Kaya nakilala at nakikita na ng tao ang Diyos, sa pamamagitan nitong tao na nanggaling sa Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay.”

“Sa Kanya rin nananahan ang Diyos. Kaya ang lahat na gusto ng Diyos na gawin ng tao para sa ikaliligtas ng Tao sa pangalawang kamatayan ay masasabi ng Diyos direkta sa tao sa pamamagitan Niya. Dahil ang lahat nang salita ng lumalabas sa Kanyang bibig patungkol sa kaligtasan ng tao sa pangalawang kamatayan, ay hindi Siya ang nagsasalita kundi ang Diyos na tumatahan sa Kanya ang gumagawa ng sarili Niya gawa. Ayon sa Kanya.”

“Siya lamang ang tao na hinding-hindi matukso sa paggawa ng kasalanan dahil ang Kanyang laman ay gamot sa kasalanan ng sanlibutan.”

“Walang tao na galing sa alabok ng lupa ang pwedeng magtubos sa orihenal na kasalanan ng ating mga magulang. Dahil hindi alabok ng lupa ang paraan upang maibalik sa atin ang buhay na walang hanggan kundi Punong Kahoy ng Buhay.”

“Kaya ang bunga nito ang kinuha ng Diyos at dito Niya inilagay ang Kanyang karunungan at ginawa Niya itong tao sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na tinatawag na Espiritu Santo.”

“Kaya Siya lamang at wala ng iba pa ang kailangan magbuhos ng Kanyang dugo upang matubos tayo sa orihinal na kasalanan ng ating mga magulang (Adan at Eba).”

“Siya rin ang unang halimbawa na ipinangako ng Diyos sa atin. Nakapagligtas tayo sa pangalawang kamatayan, ang mangyayari sa kaluluwa natin ay makakapasok sa paraiso ng Diyos. At makakain ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay. At magkaroon muli ng laman o “Physical” na katawan na tinatawag na “GLORIFIED BODY” (katulad sa kanya nang mabuhay Siya muli mula sa mga patay).”

“GLORIFIED BODY: Iyan ang katawan na hindi na mamamatay, hindi na makakaranas ng sakit. Hindi magugutom at hindi mauuhaw. Nahihipo, ngunit nakakalusot sa ding-ding na semento. Iyan ang pinakasustansya ng Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay kapag nakain ng tao ito.”

“Ngayon, kung itatanong naman natin kung ano bang klaseng pagkain itong Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay? Literal ba na pagkain ito o spiritual? Para sa akin ay literal na pagkain ito ng ating mga kaluluwa pagdating na sa kabilang buhay. Dahil ang “Spiritual” na pagkain ng ating kaluluwa habang nandito pa tayo sa laman ay ang salita ng Diyos o ang Ebanghelyo. Kapag tinanggap nating itong salita ng Diyos, masusulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay.”

“At kapag namatay na ang ating katawan (Physical Body) ang ating kaluluwa ay matutulog habang naghihintay ng paghukom. At pagdating ng paghukom, gigisingin ng Panginoon ang ating mga kaluluwa at dadalhin sa paraiso at doon Niya pakainin ito ng Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay para magkaroon ito ng tinatawag ng GLORIFIED BODY

“Ngayon, kung itatanong naman natin kung ano ang dahilan bakit na ang Diyos na mismo kumuha ng Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay na ginawa Niyang tao, ibinigay sa atin?”

“Na kung sino mang maniniwala dito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa akin iisa lamang ang dahilan kung bakit na ang Diyos mismo ang kumuha ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at ibinigay sa atin…”

“Sa dahilan na mula nang magkasala ang tao sa Diyos, nawala na ang pag-asa ng tao na maibalik sa kanya ang buhay na walang hanggan. Dahil sa maliban sa pinalayas na siya ng Diyos sa paraiso ay pinabakuran pa ng Diyos ng naninigas na tabak at pinabantayan pa sa mga Querubin ang Punong Kahoy ng Buhay.”

“Kaya wala nang kapag-a pag-asa ang tao na makuha niya muli ang buhay na walang hanggan, kung sa kanyang sariling paraan lamang. Dahil maski ang paraiso ay hindi na niya mapapasok. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa Kanyang nilalang na tao kaya Siya ang gumawa ng paraan para maibalik sa tao ang nawala sa tao na buhay na walang hanggan dahil sa kasalanan nito at ginawa niya ito sa paraan na hindi kokontra o sisira man sa sumpa Niya sa tao na kamatayan dahil sa kasalanan.”

“Ngunit itong pagpakita ng Diyos ng Kanyang larawan o ng Kanyang reflection sa tao ay may hangganan lamang. Dahil pagkatapos ng lahat, pati ang paghukom, ay kukunin Niya muli at ibabalik Niya sa Kanya itong Kanyang reflection sa laman na inihayag Niya sa tao, at magiging isa Sila muli. At Siya ay walang iba kundi si Hesu Kristo (Jesus Christ) ang nag-iisang Diyos na lumalang sa atin at sa lahat ng bagay.”

 


RESEARCH BY:

Nestor “Nonoy” Taleon

Ito ang kabuo-an ng aking pag-unawa at paniniwala na nakuha ko sa “Banal na Kasulatan“. Bunga ng aking pagsaliksik at walang kinalaman ang ano mang relihiyong kristiyanismo.


 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s