Chapter 16: Ang mga patotoo na hindi dumami ang Diyos

– OLD TESTAMENT –

GENESIS 1:1, Nang pasimula nilikha ng Diyos (Siya lang mag-isa) ang langit at lupa.

DEUTERONOMIO 4:35, Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay Siyang Diyos. Wala nang iba maliban as Akin.

DEUTERONOMIO 4:39, Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay Siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa.

ISAIAS 43:10-11, Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at Aking lingkod na Aking pinili, upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa Akin. At iyong matalastas na Ako nga, wwalang Diyos na inanyuan una sa Akin o magkaroon man tapos Ko.

ISAIAS 44:6, Ganito ang sinabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng Kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang Una at Ako ang Huli, at liban sa Akin ay walang Diyos.

ISAIAS 44:24, Ganito ang sinabi ng Panginoon, ng iyong manunubos at Siyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay; na nagladlad, na mag-isa sa langit, na naglalatag ng lupa.

ISAIAS 46:9, Inyong alalahanin ang dating bagay ng una, sapagkat Ako’y Diyos at walang iba liban sa Akin. Ako’y Diyos at walang gaya Ko.

MALAKIAS 3:6, Sapagkat ako ang Panginoon, ay hindi nagbabago.

AKING PAG-UNAWA:

“Sa mga sinulat ng mga Propeta sa Old Testament, nagpapahayag na iisa lamang ang Diyos. Siyang lamang mag-isa ang lumalang ng langit at lupa. Walang Diyos na kagaya Niya. Walang Diyos liban sa Kanya, at hindi Siya nagbabago.  Nag-iisang Diyos Siya noon at nag-iisang Diyos Siya ngayon, at nag-iisang Diyos Siya magpakailanman.”

– NEW TESTAMENT –

JUAN 17:3, At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang Iyong sinugo sa makatuwid baga’y si Hesu Kristo.

1 TIMOTEO 1:17, Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman, Siya nawa.

1 TIMOTEO 2:5, Sapagkat may isang Diyos at may isang Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Hesus.

APOCALIPSIS 1:18, Ako ang Alpa at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating. Ang makapangyarihan sa lahat.

AKING PAG-UNAWA:

“Mula sa GENESIS hanggang sa APOCALIPSIS ay IISANG DIYOS lamangang ipinahayag ng Biblia sa atin. Hindi Siya nagbabago at hindi Siya dumami. Kaya kung may tinatawag man sa Biblia na mga diyos, hindi nangangahulugan na Diyos na sila. Kundi nagdadala lamang ng mensahe mula sa Diyos.”

Abangan ang susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s