Chapter 15: Ang ibang tinatawag din na mga Diyos

Sa JUAN 10:34-35 nagsasabi, Sinagot sila ni Hesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo’y mga diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos (at hindi maaring sirain ang Kasulatan).

AKING PAG-UNAWA:

“Itong mga Israelitas pala na binigyan ng Diyos ng Kanyang mensahe ang tinatawag Niyang mga diyos. At ito ay walang iba kundi ang mga Propeta at ang mga Apostoles. Halimbawa, kay Moises sa EXODO 7:1, At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo ginawa kitang Diyos kay Faraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong Propeta.

TANONG:

“Bakit tinawag o ginawa ng Diyos na diyos si Moises ni Faraon?”

Exodo 4:1-17, Sa kabuoan ng mga talatang ito naghahayag na kaya pala sinabi ng Diyos na ginawa NIyang diyos ni Faraon si Moises sa dahilan pala na binigyan Niya si Moises ng Kapangyarihan sa pamamagitan ng tungkod ni Moises. At hindi lang ito, dahil si Moises ay walang kakayahan magsalita sa mga Israelitas at kay Faraon, kaya ganito ang sinabi ng Diyos sa kanya, Ako’y sasaiyong bibig, at ituturo ko sa iyo ang iyong sasalitain.

AKING PAG-UNAWA:

“Kung bakit pala sinabi ng Diyos na ginawa Niyang diyos ni Faraon si Moises, sa dahilan pala na binigyan Niya si Moises ng kapangyarihan at inilagay Niya sa bibig ni Moises ang Kanyang mensahe para kay Faraon at sa mga Israelitas. Ibig sa sabihin, si Moises isa rin sa mga tao na nagdadala ng mensahe ng Diyos. Pero hindi ito nangangahulugan na nagiging diyos na si Moises. Dahil hindi siya kinilala ni Faraaon na Diyos. At hanggang ngayon sa ating panahon, si Moises hindi kinikilala ng lahat na Diyos. At isa pa, hindi binago ng Diyos ang kalikasan (nature) ng pagiging tao ni Moises. Hindi siya ginawang “immortal” ng Diyos. Namatay pa rin siya. At hindi inutos ng Diyos na sambahin si Moises. At hindi lang itong mga tao na nagdadala ng mensahe ng Diyos ang tinatawag sa Biblia na mga diyos, kundi pati ang mga Anghel ay tinatawag din sa Biblia na mga anak ng Diyos (GENESIS 6:1-3 at JOB 1:6).”

“Kung itong mga Propeta, mga Apostoles, at mga Anghel ay tinawag sa Biblia na mga Diyos, iyan ay isang dahilan lamang, at iyan ay walang iba kundi ang pagdala nila ng mensahe mula sa Diyos. At hindi nangangahulugan na Diyos na sila. Dahil sila mismo hindi nagbibigay ng pahintulot sa sinuman na magsamba sa kanila.”

Sa APOCALIPSIS 22:8-9, nagsasabi, At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatirapa upang magsamba sa harapan ng Anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin iyan, ako’y kapuwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na Propeta at ng tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos.

“Maski pala ang mga Anghel na Espiritu rin katulad sa Diyos, at tinawag rin nga mga anak ng Diyos, hindi nagbibigay ng pahintulot kanino man na sumamba sa kanila. At ang Diyos mismo, hindi nagbibigay ng pahintulot sa sino mang tao na sumamba sa ibang diyos maliban sa Kanya.”

EXODO 20:1-5Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko.”

“Isang malaking kasalanan sa tunay na Diyos ang sumamba sa ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya maliwanag ng kung bakit may ibang diyos na tinatawag sa Biblia, iyan ay sa dahilan lamang na ginamit ng Diyos ang mga bibig nitong mga Anghel, Propeta, at mga Apostoles para ipaabot sa atin ang mensahe ng Diyos. Ngunit hindi sila ginawa ng Diyos na mga diyos na makalalang ng ano mang bagay katulad sa Kanya. Kaya kapag tayo at nagkamali na sumamba sa kanila dahil sa paniniwala natin na sila’y mga diyos rin, nagkakasala tayo ng malaki sa Diyos. Ngunit sila ay hindi nagkakasala, dahil kailanman ay hindi nila inutos sa atin na sambahin sila bilang Diyos. Dahil iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin. Ang Ama lamang sa langit.”

Abangan ang susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s