Chapter 14: Iisa Lamang ang Una at Huli

Sa APOCALIPSIS 21:6-7, nagsasabi, at sinabi niya sa akin; Nagawa na ako. AKO ang ALPA at OMEGA.

Ang Pasimula (UNA) at ang Wakas (HULI).

Ang nauuhaw ay paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At AKO’Y MAGIGING DIYOS niya at SIYA’Y MAGIGING ANAK KO (IISA LAMANG ANG UNA AT HULI)

AKING PAG-UNAWA:

“Sa sinasabi dito na nagawa na, ibig sabihin ay tapos na ang lahat. Pati ang paghukom. At ang Alpa at Omega o ang Pasimula at ang Wakas na magpapainom ng walang bayad sa bukal ng Tubig ng buhay, ay siya rin ang UNA at HULI na namatay at muling nabuhay na magpapakain ng Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay sa mga taong magtatagumpay. At magiging Diyos ng mga taong ligtas sa pangalawang kamatayan.”

“Sa ISAIS 44:6, ganito ang sinabi ng Panginoon sa Hari ng Israel at ng kanyang Manunubos na Panginoon ng Hukbo. AKO ang UNA at HULI at LIBAN SA AKIN AY WALANG DIYOS (Iisa lamang ang Diyos na Una at Huli).”

Sa APOCALIPSIS 1:8, Ako ang Alpa at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at ang Nakaraan at sa Darating (Iisa lamang ang Diyos na Una at Huli)

TANONG:

“Sino itong  nag-iisang Diyos na Una at Huli?”

Sa HEBREO 13:8, Si Hesu Kristo ay siya ring Kahapon at Ngayon at Magpakailanman.

AKING PAG-UNAWA:

“Si Hesu Kristo lamang ang Diyos. At iisa lamang Siya na UNA at HULI.”

Sa JUAN 5:20, Hesu Kristo tunay na Diyos at Buhay ng Walang Hanggan.

AKING PAG-UNAWA:

“Jesus ang Pangalan ng Diyos at Kristo ang tawag sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang karunungan. At iyon ay walang iba kung ang Espiritu Santo, ang Kanyang karunungan naman ay nasa Bugtong Niyang anak. At nasa Kanyang Bugtong na Anak rin ang Buhay na Walang Hanggan dahil ang Kanyang laman at ang dugo ay nanggagaling sa Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at sa Bukal ng Tubig ng Buhay.”

TANONG:

“Kung iisa lang talaga ang Diyos at hindi na Siya gumawa pa ng ibang mga diyos, bakit may tinawag Siyang mga diyos? Sa MGA AWIT 82:1, nagsasabi, ang Diyos ay tumayo sa Kapisanan ng mga diyos. Siya’y humatol sa gitna ng mga diyos. Siyo itong ibang mga diyos?

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s