Chapter 13: Hiwaga ng Karunungan ng Diyos

“Balikan natin ang JUAN 16:15, sinabi ng Panginoon: Ang lahat ng bagay na nasa Ama ay Akin. Kaya sinasabi ko sa inyo na siya (ang Ama) ay kukuha sa nasa akin at sa inyo’y ipahayag.”

“Ibig sabihin ang buong karunungan ng Diyos ay inilipat ng Diyos sa Kanya. Kaya sinasabi Niya na kukuha pa ang Diyos sa nasa Kanya at sa atin ipahayag.”

“At itong karunungan ng Diyos na nasa kanya, ay ito rin ang ginamit ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay. Ayon sa JUAN 1:1-3, At walang ano mang bagay daw na nagawa ang Diyos kung wala ito. Ayon pa rin kay Juan. At ito ay naging tao JUAN 1:14 at ito na siya ngayon, ang bugtong na anak ng Diyos.”

“Ngayon kung itatanong natin dito sa banal na kasulatan kung sa paanong paraan ginawa ng Diyos na paglipat ng Kanyang karunungan dito sa bugtong Niyang anak ay wala tayong nakukuhang kasagutan. Dahil ang paksang ito ay nakahanay sa mga “spiritual” na bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya hindi natin pwede ipaliwanag sa “spiritual” na pamamaraan, kundi kailangan natin dalhin sa “physical” na pag-unawa dahil tayo ay nasa laman pa.”

“At ito ang aking pag-unawa: Dahil sa ang tao ay naging Co-creator ng Diyos, kaya lahat na ginawa ng Diyos ay pilit ng tao gayahin. Pati itong bagay na ginawa ng Diyos na paglipat ng kanyang karunungan ay ginaya rin ng tao. Katulad sa ginawa ng Diyos, inilipat din ng tao ang kanyang karunungan sa kahon. At ito ang tinatawag na “Computer“. Dito sa “Computer” inilipat ng tao ang kakayahan ng kanyang buong karunungan. Katulad sa ginawa ng Diyos na paglipat sa kanyang karunungan sa bugtong Niyang anak. At ayon sa bugtong Niyang anak ay kukuha pa raw sa Kanya ang Diyos at sa atin ipahayag. Ganoon din ang nangyari sa tao. Matapos niya ilipat sa “Computer” ang kanyang karunungan, diyan na rin siya magtatanong sa mga bagay na nakalimutan niya o hindi niya alam.”

“Kaya ang karunungan ng tao na nasa kanyang utak ay pantay lamang sa “Computer” na ginawa niya. Ganoon din ang Diyos, ang karunungan Niya na inilipat Niya sa bugtong Niyang anak ay pantay sa Kanya (FILIPOS 2:6). Ngunit hindi nangangahulugan na nang malipat ng Diyos ang Kanyang buong karunungan sa Anak ay wala nang natira sa Kanya. Dahil katulad ng tao, nang mailipat Niya sa “Computer” ang kanyang buong karunungan ay hindi nangangahulugan na nawala sa Kanya ang Kanyang utak. Ito ang kabuoan ng aking pag unawa sa paglagay ng Diyos ng Kanyang buong karunungan sa Kanyang bugtong na Anak.”

TANONG:

“Bakit isinama ng Diyos ang Kanyang karunungan sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at Tubig ng buhay ng ginawa Niyang tao na tinatawag na tagapagligtas natin? Bakit hindi na lamang bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at tubig ng buhay? Bakit kailangan pa Niyang isama pati ang kanyang karunungan?”

“Sa GENESIS 3:1-21, kung babasahin natin ang lahat na nakasulat sa mga talatang ito, mauunawan natin na ang unang kasalanan ni Eba ay HINDI ang pagkain ng bunga ng Punong Kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kundi ang paniniwala sa ahas o diablo. 

“Sa GENESIS 3:2-4, at sinabi ng babae sa ahas (diablo) sa bunga ng Punong Kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat sa bunga ng Punong Kahoy sa gitna ng halamanan at sinabi ng Diyos: Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo mamamatay.

At sinabi ng Ahas sa babae. TUNAY NA HINDI KAYO MAMAMATAY. TUNAY NA HINDI KAYO MAMAMATAY. Ang salitang ito ang unang pagkain “spiritual” na isinubo ng Diablo sa isipan ni Eba. At ang paniniwala ni Eba sa sinabi ng Diablo ay nangangahulugan ng pagtanggap ng kanyang kaluluwa ng pagkain. Kumain muna ng salitang kasinungalingan galing sa Diablo ang kaluluwa ni Eba, bago siya kumain ng Bunga ng Punong Kahoy ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama.”

“At dahil sa salitang kasinungalingan ng galing sa diablo na tinanggap naman ng kaluluwa ni Eba kaya tayo nagkaroon ng kamatayang “Physical” at “Spiritual”. Kaya salita rin ng katotohanan na galing sa Diyos ang kailangan natin para maibalik sa atin ang buhay na walang hanggan.”

Karunungan ng Diablo ang ginamit niya para malinlang si Eba at Adan. Kaya karunungan din galing sa Diyos ang kailangan natin upang maligtas tayo sa sumpa ng pangalawang kamatayan.”

“Noong naniwala si Eba at Adan sa Diablo, kumain ang mga kaluluwa nila ng salita ng Diablo. Kung maniniwala tayo sa Panginoong Hesu Kristo, kumakain din ang kaluluwa natin ng salita ng Diyos.

MATEO 4:4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. at sa JUAN 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang sinasalita ko sa inyo ay pawang buhay, sabi ng Panginoon.

AKING PAG-UNAWA:

“Sa dalawang talatang ito ay nagpapahayag na ang Salita ng Diyos ay pagkaing Espiritual ng ating mga kaluluwa. At ang salita ng Diyos na lumalabas sa Kanyang bibig ay nanggagaling sa Kanyang karunungan.”

“Kaya iyan ang mga dahilan kung bakit isinama ng Diyos ang Kanyang karunungan sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay na ginawa Niyang tao (Kristo). Dahil ito ang pinaka “GATE PASS” ng tao para makapasok sa Paraiso ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya dito at pagsunod sa kalooban Niya ay masusulat ang Pangalan mo sa Aklat ng Buhay. At pagdating ng panahon ay makakapasok ka sa Paraiso ng Diyos. At makakain ka ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at makakainom ka ng tubig ng buhay. Kung saan diyan kinuha ang laman at dugo ng ating Panginoon, na bugtong na Anak ng Diyos.”

“At dahil sa pagkain ng bunga ng Punong Kahoy ng pagkakilala ng Mabuti at Masama nagkaroon ng kamatayan ang tao sa pagkain din ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay ang paraan para maibalik sa kanya ang buhay ng walang hanggan. Ngunit kailangan muna ng tao na pumasok sa Paraiso ng Diyos para makakain siya nito.”

“At para makapasok ang tao sa Paraiso, kailangan niyang pakainin ang kanyang kaluluwa ng Salita na nanggagaling sa bibig sa Diyos. At iyon ay walang iba kundi ang Ebanghelio ng Diyos. At ang paraan naman para makakain ang kanyang kaluluwa ng Ebanghelyo ng Diyos ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagbasa ng Biblia. Pananampalataya at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos.”

TANONG:

“Namatay ang Panginoon at nabuhay muli mula sa mga patay, na kasama niyang nabuhay ang kanyang laman. Umakyat Siya sa langit na kasama pa rin ang Kanyang katawang tao. Ang tanong, hindi na ba magbabago ang ganitong kalagayan ng Panginoon magpakailan man?”

Sa APOCALIPSIS 2:7, nagsasabi, ang may pakinig makinig: SINABI NG ESPIRITU SA MGA IGLESIA. Ang magtatagumpay ay siya kong pakainin ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay na nasa Paraiso ng Diyos. At sa mga Iglesia sa Smirna ay isulat mo; Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng UNA AT HULI NA NAMATAY AT MULING NABUHAY.

AKING PAG-UNAWA:

“Walang duda na itong UNA AT HULI na namatay at muling nabuhay na magpapakain ng bunga ng Punong Kahoy ng buhay sa mga taong magtatagumpay ay walang iba kundi ang ating PANGINOONG HESU KRISTO. Ang Katawang Tao ng Karunungan ng Diyos na namatay sa krus at muling nabuhay.”

“Ngunit pansinin natin sa talatang ito. Ang ating Panginoon na umakyat sa langit kasama ang Kanyang Katawang Tao, Ngayon ay Espiritu na. Wala na ang Kanyang laman na galing sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay.”

“Ibig sabihin kinuha na ng Diyos at ibinalik sa sarili niya ang Kanyang “reflection” at ang Kanyang karunungan ng inilagay Niya sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay na ginawa Niyang Tao. Magiging isa sila muli ng Kanyang “reflection” ng ipinakita Niya sa tao. At ito ay mangyayari sa huling araw pagkatapos ng ng Paghukom. Kaya ko nasabi ito, dahil ang UNA AT HULI ay hindi dalawa, kundi IISA LAMANG. At iyan walang iba kundi ang Diyos lamang. Ngunit kung anong paraan gagawin ng Diyos upang maibalik Niyang muli sa sarili Niya at magiging isa sila muli ng kanyang “reflection”, na naging laman (Kristo), na inihayag Niya sa Tao, ay Siya lamang ang nakakaalam. JUAN 13:3, SI HESUS (ANAK) NA GALING SA DIYOS, BABALIK SA DIYOS.

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s