Chapter 12: Ang Laman at Dugo ng Panginoon

“Kung babalikan natin ang MATEO 1:18-21, mauunawaan natin na ayon sa nakasulat, ang Panginoon ay hindi “Product ng lalake.” Kundi lalang Siya ng Espiritu Santo ayon sa Anghel na si Gabriel.”

“Kung ang tao ay galing sa alabok ng lupa, at ang mga Anghel naman ay galing sa mga hangin, ang katawang tao naman ng Panginoon, ay bukod na nilalang ng Espiritu Santo. Dahil ayon sa JUAN 8:23, sinabi ng Panginoon, “Kayo’y taga-ibaba, ako’y taga-itaas, kayo’y mga taga-sanlibutang ito, ako’y hindi taga-sanlibutang ito.”

AKING PAG-UNAWA:

“Tao Siya, ngunit hindi Siya taga-sanlibutang ito. Dahil hindi Siya katulad sa atin na galing sa alabok ng lupa (kay Adan).”

Hindi Siya galing sa semelya ng babae at lalake.

“Kaya maski si Birheng Maria sa JUAN 19:26 ay babae lamang ang tawag Niya at hindi ina o nanay.

“Iyan ay sa dahilan na hindi Siya laman at dugo ni Birheng Maria. Kundi, si Birheng Maria ay ginawa lamang ng Diyos na instrumento para dumaan at lumabas sa katawan niya itong taong tinatawag ng bugtong na Anak ng Diyos.”

“Ngayon, hanapin natin kung saan ng Diyos kinuha ang laman o katawang tao ng Panginoon. Sa JUAN 6:53-54, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kainin ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang Kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo , ay may buhay na walang hanggan, at siya’y ibabangon ko sa huling araw. At sa JUAN 6:58, sinabi ng Panginoon, ito ang tinapay na bumaba galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang ng nagsikain at nangamatay, ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.

AKING PAG-UNAWA:

“Sa dalawang talatang ito ay inihayag ng Panginoon na ang Kanyang laman at ang Kanyang dugo ay pagkain at inuming “Spiritual” ng ating mga kaluluwa.”

TANONG:

“Bakit tinawag ng Panginoon ang kanyang katawan ng tinapay na galing sa langit? At sino itong mga magulang na nagsikain at nangamatay?”

“Sa GENESIS 2:9, nagsasabi, at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng Punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kainin.”

“Gayon din ang Punong kahoy ng Buhay sa gitna ng halaman, at ang Puno ng pagkilala ng Mabuti at Masama.”

“At sa GENESIS 2:16-17, inutos ng Panginoong Diyos sa lalake, na sinabi, sa lahat ng Punong kahoy sa halamanan ay makakain nang may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng Mabuti at Masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kumain ka niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.

AKING PAG-UNAWA:

“Ang talatang ito ay nagpapahayag na bukod sa mga Punong kahoy na pinatubo ng Diyos sa halamanan ng Eden, ay may dalawang Punong kahoy na naiiba sa lahat ng Punong kahoy. At ang mga ito ay ang Punong kahoy ng Buhay at Punong kahoy ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama.”

“At sa bunga ng Punong kahoy ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama, ay pinagbawalan ng Diyos na kumain ang una nating magulang. Dahil ayon sa Diyos, sa araw ng makakain sila nito, ay walang pagsalang mamamatay sila.”

TANONG:

“Anong ginawa ng ating unang magulang pagkatapos ng pagsabihan sila ng Diyos?”

“Sa GENESIS 3:1-21, mababasa natin na dahil sa pagtukso ng Ahas o Diablo ay kumain ang ating unang magulang sa ipinagbabawal ng Diyos na bunga ng Punong Kahoy ng Pagkakilala ng Mabuti at Masama. Kaya nagkaroon tayong lahat ng kamatayan.

TANONG:

“Ngayon na nagkaroon tayong lahat ng kamatayan, sa anong paraan naman maibabalik sa atin ang buhay na walang hanggan?”

“Sa GENESIS 3:22, at sinabi ng Diyos: narito’t ang tao’y naging parang tulad sa atin, na nakakilala ng Mabuti at Masama; At baka ngayo’y inunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at kumain at mabuhay magpakailan man.

AKING PAG-UNAWA:

Iisa lamang ang Punong Kahoy ng Buhay na inilagay ng Diyos sa Eden. At ang mga bunga nito ay ang kaisa-isahang pag-asa ng tao na maibalik sa kanya ang buhay na walang hanggan, kapag nakain siya nito.”

Kaya walang pagsala na ang laman ng Panginoon ay dito sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay, kinuha ng Diyos upang gawing laman o katawang tao ng bugtong Niyang anak. Dahil ayon sa I JUAN 5:11, ang buhay na walang hanggan ay nasa bugtong na anak ng Diyos.”

“At kung babalikan natin ang JUAN 6:58, nagsasabi na siya ang tinapay galing sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Kaya’t tiyak na ang laman ng Panginoon ay galing sa bunga ng Punong Kahoy ng Buhay kinuha ng Diyos.”

TANONG:

“Ayon sa Panginoon sa JUAN 6:53-53, hindi lamang sa pagkain ng Kanyang laman, kundi sa pag-inom pa ng kanyang dugo magkakaroon ang tao ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, saan kinuha ng Diyos ang dugo ng Panginoon?”

“Sa APOCALIPSIS 22:17, mababasa natin na ang Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi: Hali ka, at ang nakikinig ay magsabi. Hali ka, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay.”

AKING PAG-UNAWA:

“Ako’y naniniwala na ang dugo ng Panginoon ay doon nanggaling sa bukal ng tubig ng buhay. At ating physical na katawan ay nangangailangan ng pagkain at inumin upang mabuhay. Ganoon din naman ang ating kaluluwa. Nangangailangan din ng pagkain at inuming “spiritual” upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. At iyon ay walang iba kundi ang Bunga ng Punong Kahoy ng Buhay. Kasama ng karunungan ng Diyos ang bunga ng Punong Kahoy ng Buhay at tubig ng buhay, ang inilagay ng Espiritu Santo sa katawan ni Birheng Maria at ng lumabas ay tao na.”

“At nang dumating Siya sa tatlumpong taong gulang (30 years old), nahayag na sa pagkatao Niya ang itsura ng Diyos. Dahil Siya ang “reflection” ng Diyos sa laman. At si Birheng Maria naman, kung ihalimbawa mo sa teknolohiya ng tao ay ginawa lamang siyang “developing machine” ng Diyos, para sa litrato ng Diyos.”

“At ang ”material” na ginamit ng Diyos ay ang bunga ng Punong Kahoy ng buhay at tubig ng buhay na isinama Niya ang Kanyang karunungan.”

TANONG:

“Nangangahulugan ba na wala nang natira sa Diyos na karunungan dahil sa isinama Niya dito sa bunga ng Punong Kahoy ng buhay at tubig ng buhay na ginawa Niyang tao? Ibig sabihin wala na bang karunungan ang Ama dahil nandito na sa Anak?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s