Chapter 11: Ang Ama at ang Anak

“Balikan natin muli ang JUAN 14:10, sinabi ng Panginoon kay Felipe, hindi ka baga nananampalataya na AKO’Y NASA AMA AT ANG AMA AY NASA AKIN? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo’y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa.”

AKING PAG-UNAWA:

“Kung bakit nasabi ng Panginoon na Siya’y nasa Ama, sa dahilan na Siya ang karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos ay nasa Diyos.”

“At kung bakit naman nasabi Niya na ang Ama ay nasa Kanya, sa dahilan na ang karunungan ng Diyos ay nagkaroon ng laman o nagkatawang tao. At ang nagsasabi sa talatang ito ay ang laman. At ayon sa kanya ang salitang sinasabi Niya ay hindi Siya ang nagsasalita kundi ang Ama mismo na tumatahan sa Kanya ang gumagawa na Kanyang mga gawa. Kaya kung minsan may mga talata na mababasa natin na kung uunawain natin ng mabuti, mauunawan natin na ang nagsasalita ay hindi ang laman (anak) ang nagsasalita kundi ang Ama na tumatahan sa Kanya.”

HALIMBAWA:

“Sa JUAN 2:19-21, sinabi ni Jesus sa kanila (sa mga Judio) Igiba ninyo ang templong ito at AKING ITATAYO SA TATLONG ARAW. Datapwat ang sinasalita Niya ang tungkol sa templo ng Kanyang katawan.”

AKING PAG-UNAWA:

“Habang sinasabi ito ng Panginoon, kaharap Niya ang mga Judio at ang nakikita ng mga Judio ay ang Taong si Jesus (laman). Ngunit hindi nila alam na hindi ang laman ang nagsasalita kundi ang Diyos mismo na tumatahan sa laman. At kaya ko nalaman na ang nagsasalita dito sa talatang ito ay ang Diyos, dahil ayon sa ROMAN 10:9, si Hesu Kristo ay binuhay ng Diyos. Kaya hindi laman ang bumubuhay sa laman, kundi ang Diyos na tumatahan sa laman ang bumuhay sa laman na ipinako sa krus.”

“Ngunit may mga talata rin tayo na mababasa na maliwanag na maunawaan natin na ang nagsasalita ay ang laman o ang katawang tao mismo ng anak at hindi ang Diyos na nanahan sa Kanya.”

HALIMBAWA:

“Sa MATEO 27:46, mababasa natin na bago malagutan ng hininga ang Panginoon sa krus, ang isa sa mga sinabi Niya ay ganito: Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?

“Maliwanag na ang laman mismo ang nagsasalita dito. At hindi ang Diyos na tumatahan sa laman. Ang laman na nakakaramdam ng sakit at malapit ng mamatay. At kung bakit Niya sinabi na pinabayaan Siya ng Diyos sa dahilan na umalis na sa kanyang katawang Tao ang Diyos. Ibig sabihin humihilaway na ang Diyos sa laman ng kanyang bugtong na Anak.”

“Para sa katuparan ng pagtubos ng laman (anak) sa kasalanan ng sanlibutan. Ako personal na naniniwala na bago pa lamang Siya hinuli ng mga kawal ay wala na sa katawang tao Niya ang Diyos. Dahil bago Siya hulihin nananalangin na Siya sa Ama. At nakatingala pa Siya sa langit (JUAN 17:1).”

“Ibig sabihin wala na sa Kanya ang Diyos.”

“At ang isa pang dahilan kung bakit umalis ang Diyos sa Kanya, dahil hindi Siya mamamatay kung ang Diyos ay nasa kanya. Dahil ayon sa DEUT 1:42-46, Hindi ka masusugatan kung nasa iyo ang Diyos.

TANONG:

“Ang tao ay galing sa alabok ng lupa (GENESIS 2:7). Ang mga Anghel naman ay galing sa mga hangin (HEBREO 1:7). Ang katawan o “Physical body” naman ng Panginoon, saan ba galing ito?

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s