Chapter 8: Ang Karunungan ng Diyos

“Unahin natin sa paghahanap ang karunungan ng Diyos.”

“Sa CORINTO 2:6-8, ganito ang mababasa natin, gayon man ay nagsalita kami ng karunungan sa mga may gulang; Bagaman hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan, na ang mga ito’y nanga-uwi sa wala, kundi sinasalita namin ang KARUNUNGAN NG DIYOS SA HIWAGA; Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos, bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluwalhati natin… Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di sana hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng Kaluwalhatian.”

AKING PAG-UNAWA:

“Ang karunungan ng Diyos na itinalaga Niya bago pa nilalang ang sanlibutan, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan. Dahil kung nakilala nila na ang karunungan ng Diyos ay naging Tao at ito na ngayon ang kaharap nila, kung alam nila na ito na ang karunungan ng Diyos ay sigurado na hindi nila ipapako sa krus itong ating Panginoon na tinatawag na bugtong na Anak ng Diyos. Kaya sinabi Niya sa JUAN 16:15, nakukuha pa ang Diyos na nasa Kanya at sa atin ipahayag, sa dahilan na nasa kanyang katawang tao ang karunungan ng Diyos.”

“At kung babalikan natin ang JUAN 1:1-3, mababasa natin dito na noong panahon na ang Panginoon ay wala pa sa laman, Siya ang Verbo (Salita). At dahil sa ang Salita ng Diyos ay tinatawag na karunungan ng Diyos, kaya sinasabi na walang nagawa ang Diyos o nalalang kung wala itong kanyang Salita na kanyang karunungan. AWIT 104:24, sa karunungan ng Diyos nagawa ang lahat.”

TANONG:

“Kung ang Anak ang karunungan ng Diyos, papaano naman natin matitiyak na ang Espiritu Santo ang Kapangyarihan ng Diyos?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s