Chapter 10: Ang Kalikasan ng Diyos at ng Tao

“Nang matapos magkasala si Adan at Eba ay ganito ang sinabi ng Diyos sa GENESIS 3:22 at sinabi ng Diyos…”

More Chapter 10: Ang Kalikasan ng Diyos at ng Tao

Advertisements