Chapter 7: Ang Anak at ang Espiritu Santo

Sa CORINTO 1:24, ganito ang sinasabi, ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Judio at mga Griego, si KRISTO ANG KAPANGYARIHAN AT KARUNUNGAN NG DIYOS.

AKING PAG-UNAWA:

“Ang mga tinawag ng Diyos na mga Judio o mga Griego man ay may kapahayagan sa Diyos. At ayon sa kanila si Kristo raw ang Kapangyarihan at Karunungan ng Diyos, kaya pala hindi hiwalay ang Kristo sa pangalan ng Diyos na Hesus, sa dahilan na Kristo pala ang tawag sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi pwede na makalalang ang Diyos ng ano mang bagay kung wala Siyang karunungan at kapangyarihan. At HINDI SILA TATLONG DIYOS, KUNDI IISA, DAHIL ANG KARUNUNGAN AT KAPANGYARIHAN NG DIYOS, AY ANG KABUOAN NG NAG-IISANG DIYOS.”

“Ngunit kailangan nating gawin na paghiwalayin muna ang Anak at ang Espiritu Santo, para maunawaan natin kung sino sa kanila ang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos.”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s