Chapter 6: Ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

“Umpisahan na naman nating suriin kung may sariling pangalan ang Anak at ang Espiritu Santo.”

“Sa MATEO 28:19, mababasa natin na noong mamatay ang Panginoon sa krus at nabuhay mula sa mga patay, bago siya umakyat sa langit ay ihinagubilin Niya sa Kanyang mga Apostoles na bautismuhan nila ang sanlibutan sa PANGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa talatang ito ay maliwanag na gusto ng Panginoon na ihayag ng mga Apostoles sa sanlibutan ang pangalan ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO, sa pamamagitan ng pagbautismo.”

“Ngunit noong panahong sinabi Niya ito sa Kanyang mga Apostoles ay hindi sila kaagad nakapag-bautismo, dahil gusto ng Panginoon na hintayin muna nila ang kapangyarihan galing sa itaas.”

“Sa MGA GAWA 1:1-4, sinabi ng Panginoon na manatili muna sila sa bayan ng Jerusalem at hintayin ang pangako ng Ama sa kanila. Ang kapangyarihan galing itaas, ang Espiritu Santo.”

“At sa MGA GAWA 2:1, dumating na ang araw ng Pentecostes. Araw ng pagdating ng kapangyarihan galing sa itaas. At nangapuspus silang lahat ng Espiritu Santo.”

AKING PAG-UNAWA:

“Pagkatapos ng araw ng Pestecostes, doon na sila lumabas upang magbautismo.”

TANONG:

Ano ngayon ang PANGALAN ng AMA at ng ANAK at ng ESPIRITU SANTO, ang kanilang inihayag nang sila’y magbautismo?

Sa MGA GAWA 2:38, sinabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa PANGALAN ni HESUKRISTO, sa kapatawaran ng mga sala.

“Sa MGA GAWA 8:12, nang si Felipe naman ang magbautismo, PANGALAN RIN NI HESUKRISTO ang inihayag niya. Ganoon din si Pablo sa MGA GAWA 19:5, PANGALAN DIN NI HESUS ang kanyang inihayag ng siya’y magbautismo.

AKING PAG-UNAWA:

“Iisang pangalan lamang ang AMA at ang ANAK at ang ESPIRITU SANTO, ang inihayag ng mga Apostoles nang sila’y magbautismo at iyan ay walang iba kundi ang pangalang HESUS o HESUKRISTO.”

TANONG:

“Kung mapapansin natin, ang nakasulat sa MATEO 1:18-21, na ang pangalang dala ng anghel mula sa langit, ay HESUS lamang. Ang tanong, bakit nang magbautismo na itong mga Apostoles, ang pangalang HESUS ay may kasama nang KRISTO? At ang tinutukoy na Kristo dito ay ang Anak at ang Espiritu Santo? Bakit napasama ang Kristo sa pangalan ng Diyos? Ano ba ng Diyos ang Kristo?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s