Chapter 11: Ang Ama at ang Anak

“Balikan natin muli ang JUAN 14:10, sinabi ng Panginoon kay Felipe, hindi ka baga nananampalataya na AKOY NASA AMA AT ANG AMA AY NASA AKIN?…”

More Chapter 11: Ang Ama at ang Anak

Advertisements

Chapter 12: Ang Laman at Dugo ng Panginoon

“Kung babalikan natin ang MATEO 1:18-21, mauunawaan natin na ayon sa nakasulat, ang Panginoon ay hindi “Product ng lalake.” Kundi lalang Siya ng Espiritu Santo ayon sa Anghel na si Gabriel…”

More Chapter 12: Ang Laman at Dugo ng Panginoon