Chapter 6: Ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo

“Umpisahan na naman nating suriin kung may sariling pangalan ang Anak at ang Espiritu Santo.” “Sa MATEO 28:19, mababasa natin na noong mamatay ang Panginoon sa krus at nabuhay mula sa mga patay, bago siya umakyat sa langit ay ihinagubilin Niya sa Kanyang mga Apostoles na bautismuhan nila ang sanlibutan sa PANGALAN NG AMA AT … More Chapter 6: Ang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo