Chapter 5: Ang pangalan ng Diyos

“Umpisahan na naman natin ang pagsusuri kung may pangalan ba ang Diyos. At kung mayroon man, hanapin natin at alamin ang kanyang pangalan. Sa EXODU 3:13-14, at sinabi ni Moises sa Diyos; narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila. Sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? At sinabi ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.

AKING PAG-UNAWA:

“Hindi inihayag ng Diyos kay Moises kung may pangalan Siya o wala. At hindi lamang kay Moises; maski sa ibang mga Propeta pa sa Lumang Tipan, ay walang inihayag ang Diyos kung may pangalan ba Siya o wala. Kaya nagkaroon ng kanya-kanyang paniniwala sa pangalan ng Diyos. Mayroong Jehova, El Shaddai, Yaweh, at iba pa. Ngunit para sa akin hindi ako naniniwala na marami ang pangalan ng Diyos. Kung may pangalan man Siya, para sa akin iisa lamang. At marami ang nagsasabi na ang mga ito ay hindi pangalan ng Diyos kundi titulo lamang. Ako rin personal na naniniwala na ang mga ito ay titulo lamang. Na ang ibig sabihin ng lahat ng mga pangalang ito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi pangalan ng Diyos ang mga ito.”

TANONG:

Nangangahulugan ba na walang pangalan ang Diyos? Dahil hindi Niya inihayag kay Moises at sa mga Propeta ang kanyang pangalan noong panahon ng Lumang Tipan?

“Sa II MGA HARI 21:4-7, nagsasabi na sa Herusalem ilalagay ng Diyos ang kanyang pangalan.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa talatang ito ay unti-unting inihayag ng Diyos na may pangalan Siya. At ayon sa Kanya sa Jerusalem daw Niya ilalagay ang Kanyang pangalan.”

TANONG:

“Sa anong paraan ng Diyos ilalagay ang Kanyang pangalan sa Jerusalem?”

“Sa ISAIAS 9:6, nanghula si Isaias at ganito ang kanyang sinabi; sapagkat sa atin ipinanganak ang isang batang lalaki at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang PANGALAN ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo MAKAPANGYARIHANG DIYOS. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.

AKING PAG-UNAWA:

“Sa pamamagitan pala ng batang ito na ipinanganak sa Israel, ihahayag ng Diyos ang Kanyang pangalan. Dahil sa Kanyang PANGALAN ay tatawaging MAKAPAYARIHANG DIYOS. Marami ang nagkamali sa pag-unawa ng talatang ito. May ibang nag-aakala na ang Diyos na Ama sa langit ay magiging bata, HINDI PO! Ang maliwanag na sinasaad ng talatang ito ay ang paghahayag ng Diyos ng Kanyang pangalan sa pamamagitan nitong bata na ipinanganak sa Israel. At ito po ay hula lamang ni Propeta Isaias noong panahon niya.”

TANONG:

“Natupad ba ang hula ni Propeta Isaias tungkol dito sa batang lalaki na ipinanganak sa kanila at magdadala ng pangalan ng Diyos?”

“Balikan natin ang sinabi ng Panginoon sa JUAN 14:7, sinabi Niya, kung Ako’y nangakilala ninyo ay makikilala ninyo ang Aking Ama. Buhat ngayon Siya’y inyong nakikilala at Siya’y inyong nakita.”

AKING PAG-UNAWA:

“Kung unawain natin ng mabuti ang sinabi ng Panginoon sa talatang ito, ay makikita natin na hindi lamang larawan o itsura ng Diyos ang gusto Niyang ihayag, kundi makilala pa sa pangalan.”

“Sa JUAN 5:43, sinabi ni Hesus sa mga Hudyo; NAPARITO ako sa PANGALAN NG AKING AMA. At ayaw ninyo akong tanggapin.”

AKING PAG-UNAWA:

“Ayon sa Panginoon naparito Siya sa PANGALAN NG KANYANG AMA, ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Hudyo. Sa ipinahayag ng Panginoon sa talatang
ito ay malinaw na Siya ang katuparan ng hula ni Propeta Isaias sa ISAIAS 9:6 na Siya ang batang lalaki na ipinanganak sa kanila na magdadala ng Pangalan ng Diyos.”

TANONG:

“Bakit, saan ba galing ang pangalang Hesus?”

“Sa MATEO 1:18-21, mababasa natin na ng ikakasal si Maria kay Jose nasumpungan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao. Palibhasa’y si Jose ay tuwid na tao at ayaw niya mapahiya sa madla si Maria ay napasyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang binabalak niya ito ay nagpakita sa kanyang panaginip ang Anghel ng Diyos na nagsasabi, Jose, anak ni David, wag kang matakot sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay kanya ng Ispiritu Santo. At siya’y manganganak ng isang LALAKI at ang PANGALANG ITATAWAG MO SA KANYA AY HESUS.

AKING PAG-UNAWA:

“Ayon sa Anghel, kanya daw ng Ispiritu Santo ang dinadalang tao ni Birheng Maria. At alam na ng Angel na lalaki ang magiging anak niya ay ito ay may nakahanda nang pangalan. At ito ang pangalang Hesus. Pangalang dala ng Anghel mula sa langit at hindi imbe-imbento ng sinumang tao. Kaya wala ng iba, Siya talaga ang katuparan sa hula ni Propeta Isaias. Siya ang batang lalaki na ang kanyang PANGALAN ay tatawaging MAKAPANGYARIHANG DIYOS.”

TANONG:

“May iba pa bang katibayan ng ang pangalang Hesus ay pangalan ng Diyos?”

“Sa FILIPOS 2:10, nagsasabi na sa pangalan ni Hesus luluhod ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa.”

AKING PAG-UNAWA:

“Walang ibang pangalan na dapat luhudan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa maliban sa pangalan ng Diyos. Kaya ang pangalang Hesus ay
pangalan ng Diyos.”

“Sa JUAN 21:25, nagsasabi na hindi magkakasyasa sa sanlibutang ito ang mga aklat na susulatan kung isusulat ang lahat ng ginawa ni Hesus.

AKING PAG-UNAWA:

“Diyos lamang ang gumawa ng lahat ng bagay na kung isusulat ay hindi mag kasya sa sanlibutang ito ang mga aklat na susulatan. Kaya walang ibang tinutukoy dito kundi si Hesus na Diyos. Ang Ama sa langit na nagpadala sa Anghel ng kanyang pangalan upang ibigay sa bugtong Niyang Anak para sa katuparan ng hula ni Isaias. At sinabi ng Diyos, II MGA HARI 21:4-7, na ilalagay Niya ang Kanyang pangalan sa Herusalem, ay natupad rin dahil sa Herusalem natubos ng Panginoon ang kasalan ng sanlibutan.”

“Kaya maliwanag na may LARAWAN AT PANGALAN ang DIYOS. At iyon ay walang iba kundi ang pangalang HESUS.”

“Nagawa ng tao na ilipat ang kanyang larawan kasama ang kanyang pangalan sa papel, na tinatawag na kanyang litrato. At kung bakit nasa litrato mo ang iyong larawan at iyong pangalan, sa kadahilanan na ikaw at ang litrato mo ay IISA. Siya ang ‘reflection‘ mo sa papel. Ganoon din naman ang Diyos, ginawa Niyang ilipat ang kanyang larawan kasama ng kanyang pangalan sa laman. At iyon ang tinatawag na bugtong na Anak ng Diyos na nasa kanya ang Larawan at Pangalan ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoon sa JUAN 10:30 na, ako at ang Ama ay iisa. Dahil Siya ang ‘reflection‘ ng Diyos sa laman.”

TANONG:

“Hesus ang pangalan ng Diyos sa dala ng Anghel mula sa langit na ibinigay sa Bugtong Niyang Anak. Kaya ayon sa Bugtong Niyang Anak, naparito Siya sa Pangalan ng Kanyang Ama. Ang tanong, Nangangahulugan ba na walang sariling pangalan ang Anak? At paano ang Ispiritu Santo?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s