Chapter 4: Ang larawan ng Diyos

“Umpisahan natin ang pagsasaliksik. Sa JUAN 1:1, nagsasabi, nang pasimula Siya ang Verbo (salita) at ang Verbo ay sumasa sa Diyos. At ang Verbo ay Diyos.”

AKING PAG-UNAWA:

“Nangangahulugan na ng pasimula katulad ng mga panahon ng mga Propeta sa Lumang Tipan. Halimbawa kay Noe, nang siya’y pagsabihan ng Diyos na gumawa ng Arka, wala siyang nakikita ngunit nakakarinig siya ng nagsasalita. At yaong salita na kanyang narinig ay nanggagaling sa Diyos at ang nagsasalita noon ay ang Diyos mismo.”

“Sa JUAN 1:3, nagsasabi na ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitaan Niya (Verbo) at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala Siya.”

AKING PAG-UNAWA:

“Nangangahulugan na ang lahat ng bagay ay magagawa lamang sa Diyos dahil sa Kanyang salita at walang alinmang bagay na nagawa ang Diyos kung hindi dahil sa Kanyang salita. Kaya ayon sa JUAN 1:1, ang Verbo (salita) ay Diyos. Dahil kabahagi ito ang pagka-Diyos ng Ama sa langit. Walang nagawa ang Diyos kung wala itong Kanyang salita (Verbo).”

“Sa JUAN 1:14, at nagkatawang tao ang Verbo (salita).”

AKING PAG-UNAWA:

“Pansinin natin ng maigi ang talatang ito. Hindi gumawa ang Diyos ng bagong tao sa pamamagitan ng kanyang salita kundi ang salita mismo ng Diyos ang nagkatawang tao. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa Niyang tao ang Kanyang sailta na naririnig lamang at walang anyo.”

TANONG:

“Sa anong paraan naging tao itong Verbo?”

“Sa LUCAS 1:26-35, mababasa natin na ang Diyos ay pumili ng isang malinis na babae (birhen) na nagngangalang Maria at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na tinatawag na Ispiritu Santo, ang babaeng si Maria ay naglihi at nanganak ng isang lalaki na tinatawag sa pangalang Hesus.”

TANONG:

“Kung ang Hesus na anak ni Birhen Maria ang Verbo o salita ng Diyos na nagkatawang tao, kanino namang larawan o itsura nahayag ang pagkatao ni Hesus?”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa JUAN 14:7-9, sinabi ni Hesus kung ako’y nangangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon Siya’y inyong nangakikilala at inyong nakita. Ang sinabi ng Panginoon ay hindi naunawaan ni Felipe. Kaya sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon ipakita Mo sa amin ang Ama at ito’y sukat na sa amin. At sinagot siya ng Panginoon, malaon ng panahon na ako’y inyong kasama at Ako’y hindi mo pa kilala Felipe? ANG NAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA SA AMA!

AKING PAG-UNAWA:

“Ang paksa na pinag-uusapan ng Panginoon at ng Kanyang mga Apostoles sa talatang ito ay ang larawan o itsura ng Diyos. At ayon sa Panginoon ang nakakita daw sa Kanya ay nakakita na sa Ama.”

TANONG:

“Bakit sinabi ito ng Panginoon?”

COLOSAS 1:15, sapagkat Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng nilalang.”

AKING PAG-UNAWA:

“Ang larawan o itsura ng Diyos na hindi nakikita kailanman ng mata ng tao, ay nahayag sa pamamagitan nitong tao na tinatawag na Bugtong na Anak ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos sa laman.”

HEBREO 1:3, Tunay na larawang ng kanyang pagka-Diyos.”

II CORINTO 4:4, Si Kristo ang larawan ng Diyos.”

FILIPOS 2:5-6, Hesu Kristo nasa anyong Diyos.”

AKING PAG-UNAWA:

“Ayon sa EXODU 33:20, mamamatay ang taong makakita sa Diyos. Kaya ayon kay Juan sa JUAN 1:18, walang taong nakakita sa Diyos kailan man. Ngunit ayon pa rin Juan ang Bugtong na Anak ng Diyos na galing sa kanyang sinapupunan nag nagpakilala sa kanya.”

“At walang ibang nanggaling sa sinapupunan ng Diyos, kundi ang kanyang Verbo o salita ng naging tao. Na tinatawag na Bugtong na Anak ng Diyos. Sa Kanya nahayag ang larawan o itsura ng Diyos. Siya ang ‘reflection” ng Diyos sa laman. Na kung ihalimbawa natin sa teknolohiya ng tao, Siya ang LITRATO ng Diyos.. Ngunit ang Diyos ay Diyos. Kaya ang kanyang LITRATO ay tao at hindi papel. Kung gaano man Siya kalaki o apoy man Siya, basta ang kanyang itsura ay tao.”

TANONG:

“Ang litrato mo at ikaw ay iisa. Bagama’t siya ay papel, nasa kanya ang larawan mo at ang pangalan mo. Tanong, kung ang Bugtong na Anak ng Diyos ay ‘reflection’ ng Diyos sa laman o litrato ng Diyos, nangangahulugan ba na ang pangalan Niya ay pangalan rin ng Diyos?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s