Chapter 3: Larawan ng mga Anghel at ng Diyos

“Sa GENESIS 1:26, ganito ang nakasulat, at sinabi ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa talatang ito mapapansin natin na may kasama o mga kasama na pala ang Diyos bago niya lalangin ang tao. At dito naghahayag na magkapareho ang larawan o wangis ng Diyos at ng mga kasama Niya. At sa kanilang larawan ginaya ng Diyos ang larawan ng tao.”

TANONG:

“Sino itong mga kasama o mga kasama ng Diyos ng lalangin Niya ang tao? Mga Diyos din ba?”

“Sa GENESIS 1:27 nagsasabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos nilalang niya sila na lalaki at babae.”

“Sa GENESIS 2:7, at nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa dalawang talatang ito ay maliwanag na naghahayag na mag-isa lamang ang Diyos na lumalang sa tao. Mula noong ginawa Niya una ang kaluluwa ng tao sa GENESIS 1:27 hanggang sa nilagyan niya ng kaha na alabok ng lupa sa GENESIS 2:7 ay Siya lamang ang mag isang gumawa. Kaya ang mga kasama Niya ay hindi Diyos o mga Diyos. Ibig sabihin nung gawin ng Diyos ang tao, may mga kasama na Siya at maaari ring tumulong sa Kanya. Ngunit nag-assist lamang sa kanya (parang Doctor at Nurse).”

TANONG:

“Kung hindi Diyos na katulad Niya ang kanyang mga kasama noong lalangin Niya ang tao, sino?”

“Dahil sa ang tao ay mamamatay kung makikita ang Diyos ayon sa EXODU 33:20 kaya tiyak na walang tao na makakakita sa Diyos. Kaya kailangan natin hanapin sa Biblia kung ano o sino ang mga kasama Niya bago Niya lalangin ang tao. Dahil sa kanila malalaman natin kung ano ang anyo o larawan ng Diyos at ng mga kasama Niya bago Niya lalangin ang mga tao.”

“Noong panahon na nagkasala si Adan at Eba sa Diyos ay ganito ang sinabi ng Panginoon. GENESIS 3:22, at sinabi ng Panginoong Diyos. Narito’t ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa sinabi ng Panginoon na parang isa sa kanila ang tao mula ng magkasala ay maliwanag na ang kausap ng Diyos dito ay ito rin ang mga kasama Niya bago Niya lalangin ang tao.”

TANONG:

“Sino kaya ang kausap ng Diyos dito sa GENESIS 3:22?”

“Sa GENESIS 3:24 nagsasabi, ano pa’t itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng Eden ang mga CHERUBIN.”

AKING PAG-UNAWA:

“Nahayag na sa talatang ito na mga Cherubin pala ang kasama ng Diyos bago Niya lalangin ang tao. Nauna pala silang nilalang ng Diyos bago ang tao. At ayon sa GENESIS 1:26, magkapareho ang anyo o larawan nila ng Diyos. Nauna silang nilalang ng Diyos kaysa sa atin dahil ayon sa JOB 38:1-7, hindi pa nilalang ng Diyos ang lupa dito sa mundo, ay nandiyan na ang mga anghel.”

TANONG:

“Ano itong mga Cherubin at ano ang kanilang mga larawan?”

“Sa EZEKIEL 1:5 at 1:10 nagsasabi na ayon kay Ezekiel nakita niya sa kaniyang pangitain ang mga Cherubin at sila’y kawangis ng tao. Ang pagkakaiba lamang ay dahil sa may pakpak ang mga ito. At dito sa EZEKIEL 28:11-19 nababasa natin na itong si Satanas na diyablo ay Cherubin din pala dati. At itong mga Cherubin na naging mensahero ng Diyos ay tinatawag ng Biblia na mga Anghel ng Diyos ayon sa MATEO 1:18-25. Nauna silang nilalang ng Diyos kaysa sa tao at hindi sila galing sa alabok ng lupa, Dahil ayon sa HEBREO 1:7, sa mga hangin sila kinuha ng Diyos.”

TANONG:

“Ayon kay Ezekiel ang nakita niyang mga Cherubin o mga Anghel ay nakita niya lamang sa mga pangitain. Ang tanong, may mga tao bang nakakita sa Anghel ng personal?”

“Sa GENESIS 19:1-2, mababasa natin na bago sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomorra ay nagpakita muna kay Lot ang mga Anghel at sila ay anyo ng tao (mga lalaki). At sa LUCAS 1:18-19, nagpakita din kay Zacarias ang Anghel na nagngangalang Gabriel (pangalan ng lalaki). At sa GENESIS 32:22-32, mababasa natin na nakipag buno (wrestling) pa si Jacob sa Anghel. At ayon sa GENESIS 6:1-4, nakikipagtalik (sex) pa itong mga Anghel sa mga babaeng tao at nagkaanak ng mga higante.”

AKING PAG-UNAWA:

“Maliwanag na maliban sa naunang nilalang ng Diyos kaysa sa atin ay mas makapangyarihan pala sila kaysa sa atin ayon sa Biblia. Hindi natin sila makikita dahil nasa ibang dimension sila. At ang mata natin ay mayroon lamang limitasyon. Ngunit pwede silang pumasok sa ating dimension at magpakita sa mga taong gusto nilang pakitaan. At bagamat sila ay mga ispiritu (walang laman, walang buto) ay nagkakaroon sila ng katawan kapag pumasok sila sa ating dimension. At hindi lang katawan, meron din pala silang ‘sexual organ’ kaya nakalahi sila sa tao at kaya nakipag-wrestling si Jacob sa Anghel dahil nahahawakan niya ang katawan nito. At ang anghel naman na nagpakita kay Lot ay kumain pa ng tinapay na walang libadura.”

“Maliwanag na inihayag ng Biblia sa atin kung ano ang mga anghel, yung iba ay may pakpak at yung iba naman ay wala. Ngunit may isang napakaliwanag na inihayag ng Biblia sa atin, SILA AY ANYONG TAO.”

“Kaya tama na sila ang mga kasama ng Diyos sa GENESIS 1:26 bago lalangin ng Diyos ang tao. Ang ating larawan o anyo ay ginaya ng Diyos sa Kanya at sa mga Anghel.”

TANONG:

“Ang mga nagpakita sa mga taong pinili ng Diyos sa Biblia ay mga Anghel lamang at hindi naman ang Diyos? Dahil ayon sa JUAN 1:18, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. At sa EXODU 33:20, nasasabi na mamamatay ang taong makakita sa Diyos. Ang tanong, gumawa ba ang Diyos na paraan para makita ng tao mismo ang kanyang anyo o larawan? At kung gumawa man Siya, sa anong paraan?”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s