Chapter 3: Larawan ng mga Anghel at ng Diyos

“Sa GENESIS 1:26, ganito ang nakasulat, at sinabi ng Panginoong Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis.” AKING PAG-UNAWA: “Sa talatang ito mapapansin natin na may kasama o mga kasama na pala ang Diyos bago niya lalangin ang tao. At dito naghahayag na magkapareho ang larawan o wangis ng Diyos … More Chapter 3: Larawan ng mga Anghel at ng Diyos