Chapter 1: Pagkilala sa Diyos

“Ako po ay isa lamang sa napakaraming taong nagsusuri o nagsasaliksik sa Banal na Kasulatan (Biblia). Sa dahilan na ako ay isa rin sa mga taong naniniwala na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatan na makahingi ng karunungan galing sa kanya kung gusto natin. Dahil ayon sa SANTIAGO 1:5-6, nagsasaad na kung sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, humingi sa Diyos at siya’y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat; subalit ang humihiling ay dapat na manalig at wag mag-alinlangan.”

AKING PAG-UNAWA:

“Kung tayo pala ay humingi sa Diyos ng karunungan na may panalig at walang pag-aalinlangan, tayo pala ay bibigyan ng Diyos ng masaganang karunungan. At hindi siya pumipili ng tao na bibigyan niya ng karunungan, basta malinis lang ang hangarin.”

TANONG:

“Kung malinis ang ating hangarin at mayroon tayong pananalig sa Kanya at hindi tayo nag-aalinlangan, sa anong paraan natin matatanggap ang karunungan galing sa Kanya?”

SAGOT:

“Sa JUAN 5:39, nagsasabi na kailangan lamang natin saliksikin ang kasulatan (Biblia). At sa MGA GAWA 17:11, nagsasabi rin na siyasatin natin ang kasulatan.”

“Sa MATEO 6:33, ganoon din ang sinasabi; Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawing idaragdag sa inyo.”

“Kaya kung may mga tao mang nagsasabi na sila lamang ang may karapatan na magbasa ng Biblia, iyan ay mali. Dahil ayon sa Biblia lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng Karapatan na saliksikin ang kasulatan.”

“Sa panahon natin ngayon, na napakaraming sekta at walang sektang relihiyong Kristiyano, ay hindi na natin malalaman kung kaninong pag-unawa tungkol sa Diyos ang tama.”

“Mayroong naniniwala na iisa lamang ang Diyos ngunit may tatlong persona. Sa paniniwalang ito ay hindi maipaliwanag kung paano naging isang Diyos sa tatlong persona. At dahil sa mahirap maipaliwanag, kaya sinasabi na lamang ng mga taong may ganitong paniniwala, na ang Diyos daw ay misteryo.”

“Mayroon namang naniniwala na ang Diyos na Ama sa Langit ang makapangyarihang Diyos, ngunit ang anak ay isang maliit na Diyos lamang. Ito’y isang maling paniniwala dahil malakas ang panindigan ng Biblia sa iisa lamang talaga ang Diyos. Sa ISAIAS 43:10, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos; Kayo’s aking mga saksi, sabi ng Panginoong Diyos at aking mga lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga; walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko.”

AKING PAG-UNAWA:

“Sa talatang ito ay maliwanag na nasasabi na iisa lamang talaga ang Diyos. Walang nauna sa Kanya at hindi na magkakaroon pa ayon sa Kanya, kaya walang Diyos na maliit.”

“Mayroon namang naniniwala na iisa lang daw ang Diyos na orihinal, ngunit gumawa daw siya ng ibang Diyos. Kaya para sa kanila, sa ngayon ay marami na ang Diyos. Para naman sa akin, lalong mali itong paniniwala na dumami ang Diyos. Dahil ayon sa Biblia ang Diyos na lumalang ng langit at lupa sa GENESIS 1:1, ay siya pa rin ang nag-iisang Diyos sa APOCALIPSIS 1:8, na nagsasabi na ako nga ang Alpa at Omega sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at ang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat.”

AKING PAG-UNAWA:

“May iisang Diyos lamang ngayon, sa nakaraan, at sa darating. Kaya hindi dumami ang Diyos kailanman.”

“Mayroon namang isang paniniwala na ayon sa kanila, iisa lamang ang Diyos, ang Ama sa Langit, at ang anak ay tao lamang. Gusto ko rin sana sang-ayunan ang paniniwalang ito, ngunit paano itong nabasa ko sa Biblia sa JUAN 21:25, nagsasabi na may iba’t-ibang bagay na ginawa si Hesus na kung susulatin isa-isa ay inaakala ko na kahit sa sanlibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatan.”

AKING PAG-UNAWA:

“Kung ang Hesus na tinutukoy dito ay tao lamang, lumalabas na nagsisinungaling si Juan. Dahil ang anak na ipinako sa Krus ay 33 taong gulang lamang sa mundo. Kaya papaano na hindi magkasya sa sanlibutan ang mga aklat kung susulatin ang mga ginawa niya? Ngunit kung ang tinutukoy ditong Hesus ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, at lahat ng mga bagay, ay totoo nga na maski buong sanlibutan ay hindi talaga magkakasya ang mga aklat kung susulatin lahat na mga ginawa Niya. At may ibang talata pa na nagpapatotoo na si Hesu Kristo ay Diyos. Sa JUAN 2:19-21, sinabi ni Hesus sa kanila (sa mga Hudyo), igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw. Datapwat sinasalita Niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan.”

“Kung liliwanagin ang sabi ng Panginoon ay ganito; Patayin niyo ang katawang ito (tinutukoy Niya ay sarili niyang katawan) at aking bubuhayin sa tatlong araw. Hindi Niya sinabi kung sino pang Diyos ang bubuhay sa Kanya, kundi Siya mismo ang bubuhay sa sarili Niya. At inulit pa ng Anghel ang pagkasabi noong hinanap na nila Maria si Hesus tatlong araw matapos Siya mamatay. MATEO 28:6, nagbangon Siya ayon sa sinabi Niya. Kaya natupad ang sinabi Niya na ibabangon Niya ang sarili Niya makalipas ang tatlong araw matapos Siya mamatay.”

TANONG:

“Ano ang kabahagi ng sarili Niya ang bumuhay sa laman niyang namatay?”

ROMA 10:9, Binuhay Siya ng Diyos.”
“Maliwanag na kabahagi ng pagkatao Niya ang pagka-Diyos. Dahil pagka-Diyos Niya ang bumuhay sa laman Niyang namatay sa Krus. Kaya hindi lamang tao ang Panginoon kundi Diyos rin.”

“Ngunit may isang paniniwala na gusto ko talaga sang-ayunan. Ang naniniwala na ang Ama at ang Anak at ang Ispiritu Santo ay iisang Diyos, Ngunit ang paniniwalang ito ay may kasamang napakalaking katanungan. At ito ang ilan sa mga katanungan: Kung ang Ama at ang Anak at ang Ispiritu Santo ay iisang Diyos, bakit sa MATEO 27:46, tumawag ang anak sa Ama na… Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Kung siya rin itong Diyos na tinatawag Niya? At sa MGA GAWA 2:34-36, sino itong uupo sa kanang kamay na Ama? At bakit sa JUAN 20:17, sinabi ng Panginoon (Anak) na aakyat Siya sa kanyang Ama, sa ating Ama. Sa kanyang Diyos, sa ating Diyos. Kung Siya rin itong Ama?”

“Ang mga katanungang ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon upang saliksikin ang Kasulatan (Biblia). Marami ang nagsasabi na ang Diyos daw ay misteryo. Na hindi maunawaan kung paano naging isa ang Ama, Anak, at Ispiritu Santo.”

“Ngunit sa AMOS 3:7, Tunay na ang Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayahag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga Propeta. At sa LUCAS 10:22, sinabi ng Panginoon; Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama; At walang nakakakilala kung sino ang Anak kundi ang Ama; At kung sino ang Ama kundi ang Anak at yaong ibigin pagpahayagan ng Anak.”

“Ang dalawang talatang ito ay nagpapahayag na ang lihim ng Diyos ay kanya ng inihayag sa kanyang mga lingkod na mga Propeta noong panahon ng Lumang Tipan (Old Testament) at ipinahayag naman ng bugtong Niyang Anak sa kanyang mga Apostoles ang lihim nila ng kanyang Ama pagdating ng Bagong Tipan (New Testament). At walang ginawa ang kanyang mga Propeta at mga Apostoles kundi isulat ang mga lihim ng Diyos. At ito na ngayon ang Banal na Kasulatan (Biblia). At nangako naman sa atin ang Diyos na humingi lamang tayo sa Kanya ng karunungan na may pananalig at walang pag-aalinlangan, at bibigyan Niya tayo ng masaganang kaalaman (SANTIAGO 1:5-6).”

“At ang paraan upang matanggap natin ang karunungan galing sa Diyos ay walang iba kundi ang pagsaliksik sa kasulatan ayon sa (JUAN 5:39)”

“Kaya ang pagsaliksik natin sa Kasulatan ay tiyak na makukuha natin ang kasagutan ng mga personal nating katanungan.”

Abangan sa susunod na kabanata…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s